Skoč na menu

Štěpánovský revír - seznam důlních děl a odkazované literatury

Tab. 1. Abecední seznam jmen důlních děl a koexistujících názvů

"alte Pingen" (15, 20)jáma Božího požehnání (2)St Anna Zeche ? (K)
alt M. Theresia St. (13)Jaroslav (17)Stollen an der Schwarza (21)
Anna (15)Josefův důl (3, 15) St. Ant. Padua Stollen (26)
Antimony Kluft (2)Koroschna Stollen (1)šachta Josef (15)
Antonín Paduánský (26)Korouženská štola (1)šachta M. Theresie ?, r. 1764 (E)
"banisater Gebirge" (4, 5)Kristovo Přátelství (1, 2)šachta nad štolou Mír (23)
Bárov (19)Kryštof (7)šachta Rudolf (7)
Barow (18)Kunhuta ?, r. 1769 (Š)štola "Do V" (16)
Blaue Kluft (13, 15)Kupfer Kluft (15, 18)štola M. Terezie (11, 13, 16)
Borowetzer Gebirge (13-19)Kupferstollen (13) štola proti Rösslerovu mlýnu (1)
Borowetzer Stollen (18)Kupferštola (13)štola sv. Jana Baptisty (1)
Boží Požehnání ? (19)Marie Pomocná (2)štola Václav (20)
Bukovská (16)Měděná štola (13)Tagštola (14)
Carolinen Stollen ? (K)Mír (22)Thekla ?, r. 1756 (Š)
Cechhaus (12)Na Bárově (19)Theresienstollen (16)
Cumberk (7, 20)Na Barytě – štola (21)Učitýlek (23)
Czepper Gebirge (26, 27)Na Barytě – šachta (23)U Fafílků (9)
Čepičkův vrch (28)Na Bukovské (16)U Kinců (9)
Daškina dierka (26)Na dílech (25)U Večeřů (11)
Denní štola (14)Na lánech (25)U Vysoké skály (24)
Drahoš (4)Nad ovčírnou (25)Václav ?, r. 1768 (Š)
Dreifaltigkeit ?, r. 1768 (Š)Navrátilův les (7)"Venušina dírka" (26)
Důl Sv. Barbory (2)neuer M. Theresia St. (11)Vorel (4)
Důl Sv. Felixe (3)Nová Marie Terezie (14)V Sedlákově seči (26)
Důl Sv. Frant. Serafin. (?-13)obere Tagstolle (14)Za kaplí (6)
Důl Sv. Trojice (1)Oberradusch (2)Zemanova skála (3)
Fatílek (9)Opálená (8)Zemanovo pole (3)
František ?, r.1774 (Š, 20)Offermannova šachta (W)Zum Berg (7, 20)
Freundschaft Christi (1, 2)Panisádek (5)Zumberger Gebirge (7, 20)
Fürst Karlgang ? (K)Pod Chocholíkem (21)Zumberger Schacht (7)
Glück auf ?, (26), r.1767 (Š)Partyzánská štola (15)Zumberger Stollen (7, 20)
Havírna (20)Pavelkův les (27)
Himmelfahrtstollen ? (K)Radustker Gebirge (1, 2)
Hora (8)Radušské pohoří (2)
Horníčkova štola (1)Schmier Kluft (14)
Hrachovce (10)Sovinec (15, 18)
Jalovcová stráň (15, 18)Sanct Felicis Schacht (3)

(Pozn. : čísla v závorkách odkazují na čísla důlních děl v textu práce, ? znamenají, že umístění díla je neznámé a pak je uvedena citace a příp. rok zmínky o důlním díle, zkratky Š = Štrejn 1960, K = Kolenati 1854, W = Wolfskorn 1889, E = d´Elvert 1964).

1 CH. D´ELVERT, Zur Geschichte des Bergbaues und Hüttenwesens in Mähren und Oest. Schlesien. - Verlag d. histor. stat. Sektion, Brünn 1866, s. 1-438. A. POLÁK, Nerostné bohatství Bystřicka, Brno 1960. H. JURMAN, Štěpánov nad Svratkou 1285-1985, Štěpánov nad Svratkou, 1985, s. 39-64.

2 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika některých rudních výskytů ve svratecké klenbě.- MS, Diplomová práce, Katedra geol. a paleont. přírod. fak. UJEP v Brně, 1980, 1-87

3 P. CHLUPÁČEK, Dějiny a přírodní poměry starých dolů na Ag, Pb, Sb, As rudu v západní Moravě. Rukopis přednášky na něm. Technice v Brně, 1936, nestránkováno.

4 Například Z. ŠTREJN, K historii těžby barevných kovů na Štěpánovsku. Rukopis Geofondu v Praze, 1960. A. POLÁK, Ložiskové poměry a stará důlní báňská díla v štěpánovském rudním revíru. Uranit, k.p. Dolní Rožínka, roč. 23, 1980, č. 7, s. 4. H. JURMAN, Štěpánov, s. 39-64. J. SADÍLEK, Dolování na Štěpánovsku, Terra, roč. 1, 1995, s. 16-20. K. MALÝ, Mineralogická charakteristika rudních výskytů u Štěpánova nad Svratkou a Rozseče nad Kunštátem. Rukopis. Diplomová práce Přírod. Fak. MU v Brně, 1993, s. 1-50. Týž, Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava). In: Sborník příspěvků ze semináře "Stříbrná Jihlava 1998", Jihlava 1998, s. 63-71. S. HOUZAR, Historické dolování v okolí Žďáru nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem, ZM, roč. 2, 1998, s. 20-26. J. PELZ, Borovec – několik poznámek k mineralogii lokality. Minerál, roč. 8, 2000, č. 1, s. 20-26.

5 T. KRUŤA, Moravské nerosty a jejich literatura 1940 – 1965. Moravské muzeum Brno, 1966, s. 55, J. SADÍLEK, Průzkum hornických stařin z 13. století v lokalitě "Havírna", k.ú. Štěpánov nad Svratkou (okr. Žďár nad Sázavou). Archeologia technica 10, 1996, s. 93-97.

6 Autorem je Franz von Pappa. Originál mapy byl uložen v SÚA v Praze, v současné době je nezvěstný. Totéž platí i v případě ostatních důlních map. Pro naši práci byly užity xerokopie příloh z různých prací z Geofondu Praha.

7 K. MALÝ, Současný stav lokalit, s. 65. A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 22. Týž, Ložiskové poměry, s. 4.

8 A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 22. P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty nerostných surovin na území mapy 1:50 000 Bystřice nad Pernštejnem. Rukopis. Miner. petr. odd. MZM v Brně, 1964, příl. 5.

9 Viz. Urbanova mapa z roku 1772 – S. HOUZAR, K historii dolování u Koroužného na západní Moravě. In: Sborník příspěvků ze semináře "Stříbrná Jihlava 1998", Jihlava 1998, s. 79.

10 A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 22. P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, příl. 5.

11 P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, příl. 5. J. SEKANINA, Minerály a jejich genetické vztahy k horninám na území geologické mapy 1:50 000, list M 33-93-B (Bystřice nad Pernštejnem). Rukopis. Miner. petr. odd. MZM v Brně, 1965, s. 129. A. POLÁK, Ložiskové poměry, s. 4.

12 S. HOUZAR, K historii dolování, s. 72-77.

13 J. T. A. PEITHNER Z LICHTENFELSU, Versuch über die natürliche und politische Geschichte der böhmischen und mährischenBergwerke, Wien 1780. Český překlad J. BÍLEK, L. JANGL, Pokus o přírodní a politické dějiny českých a moravských dolů, Praha 1982, s. 277.

14 A. POLÁK, Dolování na Novoměstsku, Nové Město na Moravě, 1934, s. 8-9.

15 Ústní sdělení V. Mátla.

16 A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 22-23. P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, příl. 5. J. SEKANINA, Minerály, s. 128.

17 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 48.

18 CH. D´ELVERT, Zur Geschichte, s. 156.

19 J. SEKANINA, Minerály, s. 128.

20 H. JURMAN, Štěpánov, s. 162, pozn. 4.

21 A. POLÁK, Ložiskové poměry, s. 4

22 Tamtéž. J. PELZ, Borovec, s. 23.

23 CH. D´ELVERT, Zur Geschichte, s. 156.

24 P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, příl. 5.

25 A. POLÁK, Ložiskové poměry, s. 4.

26 V. MÁTL, Metalogeneze moravika. Sborník GPO Ostrava, roč. 7, č. 12, Ostrava 1974, s. 48, tab. 1. J. SEKANINA, Minerály, s. 128.

27 A. POLÁK, Ložiskové poměry, s. 4.

28 P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, příl. 5. A. POLÁK, Dolování, s. 10.

29 Viz. P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, příl. 5.

30 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 53.

31 Tamtéž.

32 J. SEKANINA, Minerály, s. 128. A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 23.

33 J. B. PARMA, K historickém vývoji otvírky a přípravných prací v rudném hornictví. Z dějin hornictví a hutnictví, roč. 39, 1970, s. 60. Povrchovým průzkumem na svahu pod ústím šachty byl v jarních měsících získán skromný střepový materiál, umožňující datovat práce na ražbě šachty do 14. století.

34 Srovnej též R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 54.

35 P. CHLUPÁČEK, Dějiny a přírodní poměry.

36 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s.

37 A. POLÁK, Dolování, s. 10. P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, příl. 5.

38 V. MÁTL, Borovec u Štěpánova, ložisko Pb-Zn-Cu rud. In: R. MUSIL, Sjezdový průvodce, XIV. Sjezd ČSMG, 1963, s. 21.

39 A. POLÁK, Dolování, s. 10.

40 P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, mapová příl.

41 H. JURMAN, Štěpánov, s. 59. M. WOLFSKRON, Die Goldvorkomen Mährens. Berg.-u. Hüttenm. Jahrb., roč. 37, 1889, příl. R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 55.

42 J. SADÍLEK, Dolování, s. 19. A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 24-25.

43 CH. D´ELVERT, Zur Geschichte, s. 156.

44 A. POLÁK, Dolování, s. 27.

45 M. WOLFSKRON, Die Goldvorkommen, příl. A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 25.

46 H. JURMAN, Štěpánov, s. 59.

47 A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 26. S. HOUZAR, Historické dolování, s. 24.

48 Ústní sdělení V. Mátla.

49 J. POŠVÁŘ, Moravské hornictví podle popisu Ludvíka z Röddersthalu z r. 1769. Dějiny Věd. tech., roč. 13, č. 2, 1980, s. 97.

50 K. MALÝ, Současný stav lokalit, s. 66.

51 A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 26. M. WOLFSKRON, Die Goldvorkommen, příl. P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, příl. 5.

52 Např. na horních mapách J. Ch. Urbana z r. 1772, též M. WOLFSKRON, Die Goldvorkommen, příl.

53 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 60. K. MALÝ, Mineralogická charakteristika, s. 10. Týž, Současný stav lokalit, s. 67. J. PELZ, Borovec, s. 23.

54 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 62.

55 Ústní sdělení V. Bulka.

56 Větší stáří naznačují i údaje v Urbanově mapě z roku 1772, rovněž i charakter dobývek.

57 F. A. KOLENATI, Die Mineralien Mährens und Österr.-Schlesiens, deren Fundorte und ökonomisch-technische Verwendung. Brünn, 1854, s. 76.

58 J. PELZ, Borovec, s. 23. P. CHLUPÁČEK, Dějiny a přírodní poměry.

59 E. BURKART, Moravské nerosty a jejich literatura. Praha, 1953, s. 133. R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, příl.

60 J. SADÍLEK, Dolování, s. 19.

61 A. POLÁK, Dolování, s. 26.

62 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 68.

63 A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 39.

64 P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, příl. 5.

65 E. BURKART, Moravské nerosty, s. 133.

66 F. A. KOLENATI, Die Mineralien Mährens, s. 79.

67 R. KETTNER, O povaze měďnatých rud u Borovce na západní Moravě. In: Jubil. věd. sborník 1899- 1924 Vys. školy tech. v Brně, Brno, 1924, s. 3.

68 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 70.

69 A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 27.

70 Viz. štola Na Bárově.

71 M. WOLFSKRON, Die Goldvorkommen, příl. Srovnej i důlní pole Barowz roku 1916.

72 R. KETTNER, O povaze měďnatých rud, s. 2.

73 A. POLÁK, Dolování, s. 26. Týž, Nerostné bohatství, s. 27.

74 Z. ŠTREJN, K historii těžby, s. 30.

75 R. KETTNER, O povaze měďnatých rud, s. 3. A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 27.

76 A. POLÁK, Dolování, s. 26.

77 Ústní sdělení H. Jurmana, duben 2000.

78 Srov. A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 27.

79 M. WOLFSKRON, Die Goldvorkommen, s. 236.

80 Tamtéž.

81 J. SEKANINA, Minerály, s. 128. R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 71.

82 J. SADÍLEK, Dolování, s. 20. Týž, Průzkum hornických stařin, s. 93.

83 A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 24. M. WOLFSKRON, Die Goldvorkommen, příl.

84 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 72.

85 A. POLÁK, Dolování, s. 27.

86 E. BURKART, Moravské nerosty, s. 131.

87 R. KETTNER, O povaze měďnatých rud, s. 3. J. SEKANINA, Minerály, s. 125.

88 P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, mapová příl.

89 V. MÁTL, Borovec, s. 21.

90 H. JURMAN, Štěpánov, s. 60-61.

91 V. MÁTL, Borovec, s. 21. A. POLÁK, Ložiskové poměry, s. 4.

92 Je zakreslena již v Polákově mapě z roku 1948. R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 75.

93 H. JURMAN, Štěpánov, s. 56.

94 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 76.

95 P. LÁZNIČKA, Ložiska a výskyty, příl. 6.

96 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 77.

97 A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 37.

98 T. KRUŤA. Moravské nerosty, s. 186. Týž, Příspěvky k moravské topografické mineralogii XV. Acta Mus. Morav., Sci. natur., roč. 63, 1978, s. 32.

99 R. ŠTANCL, Rudní mineralizace na lokalitě Olešnička u Štěpánova. MS, práce SVOČ, Katedra geol. a paleont. přírod. fak. UJEP v Brně, 1979, s. 5. R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 15.

100 Tamtéž.

101 A. POLÁK, Dolování, s. 9. R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 78.

102 Z. ŠTREJN, K historii těžby, s. 12, 33.

103 A. POLÁK, Nerostné bohatství, s. 28-29.

104 Z. ŠTREJN, K historii těžby, s. 32.

105 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 80.

106 Tamtéž.

107 H. JURMAN, Štěpánov, s. 61.

108 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, s. 35.

109 Tamtéž.

110 Tamtéž.

111 CH. D´ELVERT, Zur Geschichte, s. 24. J. SADÍLEK, Dolování, s. 20. Týž, Průzkum hornických stařin, s. 93.

112 J. VOSÁHLO, Metody vyhledávání a průzkumu stříbrorudných ložisek v rozmezí 13. až 18. století. In: Sborník příspěvků ze semináře "Stříbrná Jihlava 1996", Jihlava 1996, s. 29-44.

113 CH. D´ELVERT, Zur Geschichte, s. 273, 275.

114 Z. ŠTREJN, K historii těžby, s. 20. A. POLÁK, Dolování, s. 24. Týž, Nerostné bohatství, s. 38. V archívu velkostatku Pernštejn v Moravském zemském archívu v Brně, pracoviště Kunštát, existovala složka, obsahující dokumenty k tomuto období. V současné době již v příslušném kartonu nebyla zjištěna.

115 R. ŠTANCL, Geologicko-ložisková charakteristika, mapová příloha.

116 F. A. KOLENATI, Die Mineralien Mährens, s. 5, 25, 76, 79.