Skoč na menu

Štěpánovský revír - Čtyři Dvory

10. "Hrachovce"

V lese, asi 100 m VJV od osamělého stavení stojícího na kraji lesa, v místech samot zvaných Hrachovce, JZ od Čtyř Dvorů, se nachází patrně středověké důlní dílo. Jediná zmínka je o něm v rukopisu k přednášce P. Chlupáčka z konce 30. let, který uvádí "obvaly za stavením hajného v lese Sklapsko". Lokalita byla námi ověřena a zdokumentována v dubnu r. 2000. Na lokalitě bylo zjištěno 8 obvalů až 3 m hlubokých, které tvoří zřetelný tah ve směru JZ-SV. Ve dně jedné z jam se nachází ústí špatně přístupné štoly. Tři další mělké jámy se nacházejí mimo tento pruh, v jeho nejbližším okolí. Podle materiálu na obvalech byla těžena slabě zrudněná žíla drúzovitého křemene s limonitem v bítešské rule. P. Chlupáček odtud uvádí jen vzácný galenit, sfalerit a silně zvětralý siderit.

Podle tvaru důlního pole a charakteristického ústí štoly, sledující rudní žílu po zlomu, tu bylo dolováno snad už ve středověku, současně jako v Cumberku. Na hranici katastru Č. Dvory je v mapě Lázničky (40) zakreslena ještě jedna lokalita starého dolování. Asi 800 m SSZ od Hrachovců, v místech j. od silnice 1,5 km JZ od obce, je vyznačeno v V-Z směru pásmo propadlin. Na lokalitě byly v současnosti zjištěny při spodním okraji louky pouze dva vývěry (důlních ?) vod, charakter terénu nad nimi ukazuje, že obvaly byly zcela aplanovány, avšak existence dolů v těchto místech je v povědomí obyvatel Čtyřech Dvorů dosud uchována. Registr poddolovaných území (Geofond v Kutné Hoře) klade bez bližšího zdůvodnění stáří těchto prací před 15. století.