Skoč na menu

Dubnické opály

Začiatky dobývania opálu

V súvislosti s bánskym podnikaním sa uvádza nález za kutacej dobývacej spoločnosti Neumány a Koletsch jeden veľký kus, ktorý museli rozpíliť na tri časti , aby ho mohli speňažiť. Po tejto spoločnosti prebrali územie baní za poplatok 5 zlatých za šachtu sedliaci z Červenice ktorý viedli dobrý obchod s priekupníkmi z Košíc.Tento stav trval až do zániku súkromného podnikania. Sedliaci nedodržiavali žiadnu pravidelnosť a rozryli celý priestor nádejnej ťažby. Tento stav sa stal neskoršie predmetom kritiky, pretože sťažoval regulovanie banských prác. To platí hlavne o dobývaní na Libanke a Stráňach, kde sa našli opále roztrúsené v teréne. Pracovalo sa s primitívnymi nástrojmi, motykou, menej lopatou, výnimočne kladivom. Často robili aj veľké jamy ktoré potom opäť zasypávali a po výdatných dažďoch mohli na týchto miestach vyzbierať tie cennejšie nálezy. A tak Ruprecht konštatoval, že podľa názoru jeho informátorov sa sa dá opál najisť aj v opustených banských dielach, v ktorých ostali alebo zabudnuté, alebo ukryté v zábale hliny.

Nuž a ako sa má správne hladať opál: Najprv sa ma hladať opálonosná hornina a až v nej opálové hniezdo.

PREDBAN

Počase sa najväčšia pozornosť banských dobyvatelov presunula na ložisko v Predbani, ktoré malo pevnú horninu s peknými nálezmi.

DUBNICKÉ KUTISKO

poskytovalo hlavne mliečne opály.

ŠIMONKA

tu boli najvýdatnejšie ložiská.

STREDNÁ BUČINA

tu sa našli ojedinelé kusy opálu v hline a v naplaveninách, ktoré boli obyčajne obalené hnedým železitým povlakom.

NIŽNÁ BUČINA

tu sa vyskytli aj vzácne čierne opály, hoci len v malom množstve a s prímesou iných farieb. Väčšiu časť nálezov tvorili priehladné mliečne opály s nádychom modrej a medovožltej farby.

LIBANKA

na jej východných svahoch na miestach zvaných STRÁNE boli hniezda opálu vrastené do ťažkých balvanov porfýru.

PREDBAŇA

najvýchodnejší cíp Libanky. Tu sa podarilo Déliusovi najsť pekné opály a tiež "oči sveta" a to v múli na najnižšiom a najhlbšom mieste potoka. Najcennejšie opály svojej zbierky tu našiel aj dvorný klenotník z Viedne Hank. Platil si 26 robotníkov čo sa mu aj vyplatilo. Opál sa tu dobýval tak dlho, až ich ťažbu /vlastne kráde / najvyššie vládne miesta zakázali. Vzhlad Predbane spotvorili korene bukov. Tvrdú horninu bolo ťažko rozrušiť aj klinom. I tu sa však opálové hniezda objavovali vo viacerých farbách.

DUBNICKÉ LOŽISKÁ

boli také tvrdé ako Predbaňa. Predkané boli pieskovcom a ílom. Z opálov sa tu vyskytovali všetky druhy a boli tu náznaky aj možnosti výberovej ťažby, hoci sa tu nevenovala pozornosť mliečnemu opálu , ale len hodnotnejším kúskom.

ŠIMONKA

mala ložiská na severe . Náleziska sa ťahali v smere východ - západ a po obidvoch stranách asi 30 m. Podnet na ťažbu na Šimonke dal nález z roku 1778, kedy istý pastier našiel kus opálu v krtisku. Opály vyťažené na Šimonke boli mimoriadne kvalitné. Náleziská robili dojem opustených baní s prepadnutými šachtami a štôlňami a kraj vyvolával dojem že sa ním prehnala výchrica.